အျမင္

CALVATISဆိုရင္နိုင္ငံအတြင္းနဲ႔အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားမွာရွိတဲ့စားေသာက္ကုန္စက္ရံုမ်ားရဲ့သန့္ရွင္းေရးနည္းပညာဘက္မွာေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

တာ၀န္သိစိတ္
  • CALVATIS သည္စီးပြာေရးတိုးတက္ဖို႕နဲ႕အျမတ္ရဖို့ကိ္ုဦးတည္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
  • CALVATISသည္အာဆီယံမွာသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာနည္းပညာအုပ္စုတိုးတက္ဖို႕နဲ႕ကုန္ပစၥည္း ေစ်းကြက္ရရွိဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
  • CALVATISသည္ေစ်း၀ယ္သူေတြရဲ႕စိတ္ေက်နပ္မႈကိုအဓိကထားတာက လည္းေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕အေျခခံတစ္ခုျဖစိပါတယ္။