အဖြဲ႕အစည္း၏အခ်က္အလက္မ်ား 

CALVATIS-ASIA ကုမၸဏီလီမိတက္သည္  သန္႔ရွင္းေရး၌အသံုးျပဳေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားနွင္႔ မိလာ၊ ေရဆိုးမဆုတ္ထုတ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာကိရိယာမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးေနပါသည္။ Calgonit အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိ   ၏ေသာစားေသာက္ကုန္အမ်ိဳးအစားအားလံုးသည္ဥေရာပမွာရွိတဲ့ေခတ္မီနည္းပညာေတြရွိျပီးတစ္ကမာ႓လံုးမွာ  စီးပြားေရးကြန္ယက္ေတြရွိတဲ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံမ်ာရွိတဲ့ CALVATIS CALVATIS ကထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

သင့္ေတာ္တဲ့ကုန္စၥည္းမ်ားနွင့္အရည္အေသြးရွိတဲ့ကုန္စၥည္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာလည္း အေတြ႔အႀကံဳ၃၂ႏွစ္အထက္ရွိတဲ့အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကတာ၀န္ယူျပီးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ စက္မႈစားေသာက္ကု န္မ်ားကိုသန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့အခါမွာလည္းက်ြမ္းက်င္ျပီးအားလံုးကိုအမွန္တကယ္သိေအာင္ေလ့က်င့္ေပးထား ျပီးကိရိယာမ်ားကိုမွန္ကန္စြာအသံုးျပဳတတ္ျပီးစံခ်ိန္တူညီတဲ့အလုပ္သမားမ်ားကိုအသံုးျပဳထားေသာေႀကာင့္ CALVATISသည္နာမည္ႀကီးကုမၸဏီအျဖစ္သို့ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျပီး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် တဲ့အခါမွာလည္း၀ ယ္သူေတြကိုအဓိကထားေသာေႀကာင့္ သန့္ရွင္းေရးကိရိယာေတြကိုထုတ္လုပ္မႈနည္ းပညာတိုးတက္လာျပီး ကမာ႓စံခ်ိန္ယွဥ္နိုင္တဲ့ကိရိယာအျဖစ္လူသိမ်ားလာၾကပါတယ္။ပိုးသတ္ေဆးကိုေဖာ့ထုတ္တဲ့ေနရာ၊ခြက္ေဆးတဲ့ေနရာ၊ ဘီယာနွင့္အျခားေသာက္ကုန္မ်ားထုတ္တဲ့စက္ရုံမ်ားအတြက္ေခ်ာ ဆီထုတ္တဲ့ေနရာမွစျပီးနို့ႏွင့္ နို႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္တဲ့စက္ရုံမ်ား ၿကက္သားထုတ္တဲ့စက္ရံု နဲ့အျခားစက္ရုံမ်ား သန့္ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ ေနရာမွာအသံုးျပဳပါသည္။ဒါ့အျပင္ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာနဲ႔ဓာတုေဗဒေဆးရည္မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျပီး(clean in place,CIP)စနစ္ဟာဆိုရင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလူႀကီးမင္းတို႔ယံုႀကည္စိတ္ခ်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ေသာက္စရာမ်ား

က်ြနု္နု္တို႔ကိုယံုႀကည္စိတ္ခ်လိုက္ပါ။CALVATISသည္လူၾကီးမင္းရဲ့စီးပြားေရးကို၀န္ေဆာင္မႈေပးမယ့္သူျဖစ္ပါတယ္။“စားကုန္နဲ႕ေသာက္ကုန္ေတြဟာေတြးေဖာ္ေတြးဖက္သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ပါတယ္”လို့ေျပာႀကတဲ့အတိုင္းပါပဲ။